slideshow
Techno-Pomiar 25lat 1995-2020
Techno-Pomiar 25lat 1995-2020
Polityka jakości

TECHNO-POMIAR Sp. z o.o. jako jedna z czołowych firm na rynku usług w zakresie projektowania, kompletacji dostaw, prefabrykacji szaf pomiarowych i sterowniczych, montażu obiektowego, uruchamiania instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz ochron antykorozyjnych wraz z serwisem dla gazownictwa, kopalnictwa gazowego i ciepłownictwa uznaje jakość jako fundamentalny czynnik przewagi konkurencyjnej.

Celem firmy jest zaspokojenie potrzeb klientów, oferując usługi o jakości spełniającej ich oczekiwania i wymagania poprzez:

  • stosowanie nowoczesnych technologii,
  • budowanie wzajemnego zaufania dokonując wymiany doświadczeń z dostawcami wyrobów i usług,
  • używanie sprzętu, narzędzi i urządzeń spełniających wymagania jakościowe, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska poprzez racjonalną gospodarkę odpadami,
  • utrzymanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach zapobiegając wypadkom, podnosząc świadomość pracowników poprzez szkolenia w zakresie BHP i ppoż.,
  • przestrzeganie wymagań prawnych we wszystkich obszarach działalności firmy.

Gwarancją realizacji postawionych celów jest profesjonalizm pracowników adekwatny do rosnących oczekiwań klientów. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za rozwój firmy i osiągane wyniki. Podstawowe znaczenie dla jej sukcesu rynkowego ma stałe doskonalenie organizacji w celu osiągnięcia satysfakcji klientów. Firma realizuje Politykę Jakości w oparciu o udokumentowany i wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2015 opisany w Księdze Jakości.

Stałe doskonalenie jakości usług i wyrobów jest gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa.